Правната клиника за ранливи групи при Правниот факултет „Јустинијан Први“ објавува отворен повик за прием на нови студенти-учесници

Право на пријавување имаат студентите од прв циклус на студии кои имаат завршено IV семестар и студентите од втор циклус на студии. Ангажманот во Правната клиника се состои од практично обучување за работа со странки и подготовка на барања, претставки …

„Правна клиника“ – проект со кој студенти учат занает, а ранливи категории на граѓани добиваат бесплатни правни совети

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје уште пред повеќе од една деценија нудеше можност на студенти, заедно со своите професори, да се вклучат во решавање на правни случаи. Овој концепт неодамна повторно започна да функционира со тоа што се нуди …

Студентите под менторство на професорите ќе ги советуваат ранливите и маргинализираните групи

На Правниот факултет „Јустинијан Први“ при УКИМ, организирана е Правната клиника „Јустинијан Први“ чијашто цел е давање на бесплатни правни совети и информации на ранливите и маргинализираните групи.

Проф. д-р Борче Давитковски

Проф. д-р Борче Давитковски е редовен професор на Правниот факултет „Јустинијан Први“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, како и негов Декан во периодот од 2008 до 2016. Носител на настава е на предметите од областа од административното …

Проф. д-р Тодор Каламатиев

Тодор Каламатиев  е редовен професор на Правниот факултет „Јустинијан Први”, Универзитет „Св.Кирил и Методиј” во Скопје. Докторирал на Правниот факултет „Јустинијан Први” – Скопје, во 1997 година на темата „Засновање на работниот однос”. Активно се служи со францускиот јазик и со …

Проф. д-р Јадранка Дабовиќ-Анастасовска

Проф. д-р Јадранка Дабовиќ-Анастасовска е родена на 28. 04. 1963 година во Скопје. Студиите на Правниот факултет во Скопје ги завршила во 1985 година, a во учебната 1987/88 година се запишала на постдипломски студии по граѓанско право на Правниот факултет …

Проф. д-р Ана Павловска Данева

Проф. д-р Ана Павловска-Данева е редовен професор на Правниот факултет „Јустинијан Први“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Носител е на наставата на предметите од областа на административното право и јавната администрација на сите три циклуси на студии …