Правна клиника

Правна клиника претставува интерактивен метод на едукација каде студентите учат преку работа на реални случаи. Појавата на правни клиники на правните факултети низ светот започнала уште во шеесеттите години на минатиот век како резултат на потребата студентите по право да се доведат поблиску до проблемите со кои ќе се соочуваат како идни правници. Ваквите програми се покажале мошне успешни кон остварувањето на образовната цел, но исто така и кон остварување на социјална цел поради тоа што најчесто се насочени кон пружање помош на лица од ранливи категории кои имаат правен проблем, но не можат да си дозволат стручна помош. Правната клиника за ранливи групи при Правниот факултет „Јустинијан Први“ започна со работа во почетокот на 2017. Клиниката е поддржана од Фондацијата Отворено општество – Македонија, преку програмата за Заедничка рамка за правно зајакнување.

„Проектот „Правна клиника за ранливи групи“ примарно за цел има градење на знаењата и вештините на студентите за давање правна помош на ранливи лица (социјално загрозени лица, ЛГБТ, сексуални  работници и Роми) во оставрување на права од социјална заштита, здравствена заштита, права на ранливи категории потрошувачи, права на членови на семејстава на притворени и затворени лица, правна заштита пред Народен правобранител. Преку проектот исто така се очекува да се зајакнат капацитетите на Правниот факултет „Јустинијан Први“ – Скопје за обезбедување практична настава на студенти во соработка со граѓански организации и инцијативи. Истовремено, преку проектот се дава поддршка на заедницата во остварување на правата на нејзините членови и се градат синергии преку зајакнување на комуникацијата со граѓанските организации и институции за одбрана на правата на граѓаните.Проектот, со поддршка на Фондацијата Отворено општество – Македонија започна да се реализира на почетокот на годината. Првите неколку месеци беа посветени на воспоставување процедури за работа, опремување, воспоставување контакти со надлежни институции и со граѓански организации. Понатаму следеше избор на студенти и нивна почетна едукација. Студентите започнаа да работат и она што го добиваме како информација од нив укажува дека постои голем интерес и дека веќе ја остваруваме целта.“ – Проф. д-р Неда Здравева 

Правна клиника за ранливи групи на Курс за правно зајакнување

Во рамки на четиридневниот Курс за правно зајакнување во организација на Фондација Отворено општество – Македонија кој се одржува во Охрид, Правната клиника за ранливи групи денес учествуваше со своја сесија преку која ги доближи учесниците до концептот и значењето на клиничкото правно образование како и улогата на правните клиники во пристапот до правда. Учесниците имаа можност и да дознаат повеќе за мисијата и целите кон кои е насочена клиничката програма, како и типот на активности кои ги спроведува.
Проф. д-р Неда Здравева, менторка во клиничката настава, одржа предавање за пристапот до правда и преку вежби ги поттикна учесниците да размислуваат за механизмите за пристап до правда во нашата држава и важноста на концептот за правно зајакнување. Презентацијата за клиничкото образование и улогата на правните клиники ја спроведе проектната координаторка м-р Марјана Станинова, а работата на Правната клиника за ранливи групи ја презентираа студентките Елена Нацевска и Викторија Андоновска, ангажирани во клиничката програма од основањето.
На Курсот за правно зајакнување како учесници се вклучени претставници од Министерството за труд и социјална политика, Меѓуопштински центри за социјална работа и НВО.
(more…)

Посета и презентација за правата на осудениците во КПД Штип

На 21.06 група студенти од Правната клиника за ранливи групи во придружба на своите ментори остварија обиколка на Казнено-поправниот дом во Штип при што им беше овозможен увид во условите за издржување на казна затвор во установата.
Студентите од Клиничкиот оддел за правата на затворените и притворените лица одржаа презентација пред група осуденици на тема ,,Заштита на правата на затворени лица со употреба на правни средства”.