Стекнување вештини за практикување правo: обука со адв. Мери Младеновска-Ѓорѓиевска

Што е адвокатура? Која е улогата на адвокатите во заштита на правата и слободите на граѓаните? Каков треба да биде односот на адвокатите кон своите клиенти? Дали постојат и кои се спецификите во пристапот на адвокатите кон клиенти-лица од ранливи …