Деловник за работа на Правната клиника за ранливи групи, 2019 

Етички кодекс 2019

Брошура – социјална заштита

Брошура – потрошувачки права

Брошура – здравствена заштита

Брошура – Казнени камати

Брошура – Народен Правобранител

ПП – Права на семејства на затворени и притворени лица

ПП – Јас како потрошувач и моите права

Брошура – Права на семејства на затворени и притворени лица

Брошура – ЗОУП

Етички кодекс Преземи
Правилник за работа 2017 Преземи
Барање  за остварување на право на постојана парична помош Преземи
ЗО1 (ПРИЈАВА, ОДЈАВА, ПРОМЕНИ) Здравствено осигурување Преземи
Упатство за пополнување на ЗО1 ОБРАЗЕЦ Преземи
Правни информации (постојана парична помош + здравствено осигурување за лице на возраст од 68 години) Преземи