Правна клиника

Правна клиника претставува интерактивен метод на едукација каде студентите учат преку работа на реални случаи. Појавата на правни клиники на правните факултети низ светот започнала уште во шеесеттите години на минатиот век како резултат на потребата студентите по право да се доведат поблиску до проблемите со кои ќе се соочуваат како идни правници. Ваквите програми се покажале мошне успешни кон остварувањето на образовната цел, но исто така и кон остварување на социјална цел поради тоа што најчесто се насочени кон пружање помош на лица од ранливи категории кои имаат правен проблем, но не можат да си дозволат стручна помош. Правната клиника за ранливи групи при Правниот факултет „Јустинијан Први“ започна со работа во почетокот на 2017. Клиниката е поддржана од Фондацијата Отворено општество – Македонија, преку програмата за Заедничка рамка за правно зајакнување.

„Проектот „Правна клиника за ранливи групи“ примарно за цел има градење на знаењата и вештините на студентите за давање правна помош на ранливи лица (социјално загрозени лица, ЛГБТ, сексуални  работници и Роми) во оставрување на права од социјална заштита, здравствена заштита, права на ранливи категории потрошувачи, права на членови на семејстава на притворени и затворени лица, правна заштита пред Народен правобранител. Преку проектот исто така се очекува да се зајакнат капацитетите на Правниот факултет „Јустинијан Први“ – Скопје за обезбедување практична настава на студенти во соработка со граѓански организации и инцијативи. Истовремено, преку проектот се дава поддршка на заедницата во остварување на правата на нејзините членови и се градат синергии преку зајакнување на комуникацијата со граѓанските организации и институции за одбрана на правата на граѓаните.Проектот, со поддршка на Фондацијата Отворено општество – Македонија започна да се реализира на почетокот на годината. Првите неколку месеци беа посветени на воспоставување процедури за работа, опремување, воспоставување контакти со надлежни институции и со граѓански организации. Понатаму следеше избор на студенти и нивна почетна едукација. Студентите започнаа да работат и она што го добиваме како информација од нив укажува дека постои голем интерес и дека веќе ја остваруваме целта.“ – Проф. д-р Неда Здравева