Проф. д-р Борче Давитковски

Проф. д-р Борче Давитковски е редовен професор на Правниот факултет „Јустинијан Први“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, како и негов Декан во периодот од 2008 до 2016. Носител на настава е на предметите од областа од административното …

Проф. д-р Тодор Каламатиев

Тодор Каламатиев  е редовен професор на Правниот факултет „Јустинијан Први”, Универзитет „Св.Кирил и Методиј” во Скопје. Докторирал на Правниот факултет „Јустинијан Први” – Скопје, во 1997 година на темата „Засновање на работниот однос”. Активно се служи со францускиот јазик и со …

Проф. д-р Јадранка Дабовиќ-Анастасовска

Проф. д-р Јадранка Дабовиќ-Анастасовска е родена на 28. 04. 1963 година во Скопје. Студиите на Правниот факултет во Скопје ги завршила во 1985 година, a во учебната 1987/88 година се запишала на постдипломски студии по граѓанско право на Правниот факултет …

Проф. д-р Ана Павловска Данева

Проф. д-р Ана Павловска-Данева е редовен професор на Правниот факултет „Јустинијан Први“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Носител е на наставата на предметите од областа на административното право и јавната администрација на сите три циклуси на студии …