Сензитивизација на студентите по право за работа со маргинализирани заедници

На 01.03.2019 се одржа работилница за сензитивизација на студентите по право за работа со маргинализирани заедници од страна на адв. Наташа Бошкова од Коалиција МАРГИНИ.  Работилницата беше насочена кон специфичните проблеми и потреби на луѓето кои употребуваат дроги, сексуалните работници/чки и ЛГБТИ луѓето. Низ конкретни примери и случаи се обработуваше пристапот што треба да се применува во работата со овие заедници, начинот на решавање на проблемите и стратегии за застапување за правата на маргинализираните заедници.