Воведни обуки: Социјална и здравствена заштита II

Обуките продолжуваат!

На вчерашната обука се спроведе вежба: Пример од животот – надевање на најдоброто, подготвување за иднината.

Задачата за студентите беше да ја разработат животната приказна на Ружа (фикција) и притоа да ги утврдат недостатоците и предностите од системот на социјално осигурување преку креирање на песимистички и оптимистички сценарија за нејзината иднина и лоцирање на правата од социјално осигурување кои произлегуваат од потенцијалните социјални ризици!